V18 24-05-2023 | 17:00:38

Deel 1: Algemene voorwaarden evenementen

Inleiding en achtergrond

Voorplan.nl is een fondsenwervend actieplatform waar iedereen zich kan inzetten voor Plan International. Dit kan door mee te doen aan een (sport)evenement of door een eigen fondsenwervende actie te starten. Onder eigen acties verstaan we bijvoorbeeld het organiseren van een bingoavond, verkopen van kleding, ophalen van statiegeld of het vieren van een feestje voor Plan International.

Deelname

  • Iedereen kan zich online inschrijven op www.voorplan.nl en kiezen om deel te nemen aan een (sport)evenement of om een eigen actie op te zetten.
  • Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten voor inschrijving akkoord hebben van een ouder/verzorger.
  • Deelnemers maken hun eigen pagina aan en vullen deze met leuke content.
  • Deelnemers gaan vervolgens fondsenwerven bij en/of met familie/vrienden/school etc.

Definities

Organisatie:

Plan International Nederland (“Plan International”)

Samenwerkingspartners en Uitvoerende partijen:

Externe partijen waarmee de Organisatie een samenwerkingsverband is aangegaan voor de Organisatie van evenementen en/of partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de evenementen.

Sportevenement:

Hardloop- of fietsevenementen georganiseerd door Plan International, Samenwerkingspartners en/of Uitvoerende partijen. Alle Sportevenementen waar Deelnemers aan deelnemen voor Plan International zijn fondsenwervend.

Deelnemer:

Ieder persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de

Organisatie sluit voor deelname aan een Sportevenement of door het initiëren van een eigen actie op www.voorplan.nl

Inschrijfgeld:

Het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag om deel te kunnen nemen aan een Sportevenement. Het is afhankelijk van het betreffende evenement of er al dan geen Inschrijfgeld wordt berekend.

Algemeen

  • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) evenementen waarbij de Organisatie als directe of indirecte partij betrokken is.
  • Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.
  • Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
  • Uitdrukkelijk worden door de Deelnemer of derden toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen.

Deelname en inschrijving

  • Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in de Algemene Voorwaarden zijn bepaald.
  • Online inschrijven kan alleen via voorplan.nl.
  • Let op: voor sommige Sportevenementen is er een beperkt aantal startbewijzen. Hiervoor geldt op=op.
  • Het Inschrijfgeld, indien daar sprake van is, wordt direct bij inschrijving betaald via iDeal.
  • Deelname aan Sportevenementen is alleen mogelijk als het Inschrijfgeld is betaald via iDeal of overboeking. Indien echter het Inschrijfgeld twee weken voor het betreffende Sportevenement niet is bijgeschreven op rekening van de Organisatie kan niet worden deelgenomen.
  • Inschrijving voor Sportevenementen is persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.
  • Deelnemers kunnen deelnemen als team of als individuele Deelnemer.
  • De Deelnemer wordt niet medisch gekeurd door de Organisatie. De Deelnemer realiseert zich dat, vanwege het uitdagende karakter van sommige Sportevenementen, zware eisen aan zijn/haar fysieke en psychische conditie worden gesteld. De Organisatie adviseert de Deelnemer een in die gevallen voorafgaande medische controle te laten uitvoeren. Bij twijfel met betrekking tot de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.
  • De Deelnemer verklaart dat hij/zij voldoende gezond is om aan het betreffende Sportevenement deel te nemen.

Spelregels

  • Deelnemers hebben respect voor elkaar en de natuur en leven de Algemene Voorwaarden onverkort na.
  • Deelnemers zijn tijdens Sportevenementen verplicht alle aanwijzingen van politie en de Organisatie op te volgen.
  • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om tijdens Sportevenementen het besluit te nemen eventueel de deelname te beëindigen.
  • Deelnemers aan Sportevenementen wordt afgeraden koptelefoons te gebruiken.
  • Tijdens Sportevenementen is het Deelnemers verboden op enigerlei wijze voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere Deelnemers.
  • Deelnemers mogen zich niet aanstootgevend of gevaarzettend gedragen of kleden.
  • Deelnemers mogen geen afval op en rond de routes weggooien.
  • Het verstrekte startnummer dient duidelijk zichtbaar gedragen te worden.

Sportevenementen: de routes

  • De routes zijn niet uitsluitend toegankelijk voor de Deelnemers aan het Sportevenement. Deelnemers dienen daarom rekening te houden met ander verkeer.
  • Het is verboden om als Deelnemer van de routes af te wijken.
  • Deelnemers kunnen de Organisatie niet aansprakelijk stellen voor het feit dat ze zijn verdwaald.
  • De Organisatie kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de tocht geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van de Organisatie, noodzakelijk maakt.
  • De Organisatie behoudt zich tevens het recht voor om start- en/of finishtijden en/of – plaatsen te wijzigen.
  • Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een besluit van de Organisatie als bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het Inschrijfgeld en sponsorgeld.

Voorbereiding

  • Deelnemers doen vrijwillig mee.
  • Deelnemers dragen zelf zorg voor een adequate voorbereiding en toereikende lichamelijke conditie om deel te nemen aan een Sportevenement. In geval van twijfel adviseert de Organisatie dat de Deelnemer zich bij de voorbereiding laat begeleiden door een deskundige trainer.
  • De Organisatie is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, opgedaan tijdens een eigen actie of tijdens deelname aan en Sportevenement wegens onvoldoende voorbereiding van de Deelnemer of de fysieke gezondheid van de Deelnemer.

Materiaal

  • Deelnemers dragen tijdens een eigen actie of een Sportevenement een geldig identiteitsbewijs bij zich.
  • Deelnemers dragen zelf zorg voor goede kleding, materiaal en schoeisel voor elk type weer.
  • Bij opgave uiterlijk 2 weken voor een sportevent worden de startnummers per post of per e-mail naar de Deelnemers gestuurd.
  • Eventueel bestelde shirts worden per post toegestuurd.

Medische verzorging

  • Als een Deelnemer lichamelijk letsel oploopt, wordt hier altijd melding van gemaakt bij de Organisatie.
  • Een Deelnemer mag nooit alleen achterblijven op de route. Als iemand door bijvoorbeeld verwondingen of uitputting niet verder kan, is de Deelnemer verplicht hulp in te schakelen van de EHBO-post en bij het slachtoffer te blijven. Het slachtoffer mag niet zonder toestemming van de hulpverlening worden verplaatst als het gaat om ernstig letsel.

Annulering

  • Indien een Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan een Sportevenement of besluit om een eigen actie af te breken is teruggave van het eventuele Inschrijfgeld, sponsorgeld of mogelijk ander gemaakte kosten niet mogelijk. Dit geldt ook voor bedrijventeams.
  • Als een evenement onverhoopt door overmacht als bedoeld in artikel 14.6 van deze Algemene Voorwaarden moet worden afgelast, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten van de Deelnemers, waaronder het Inschrijfgeld en het sponsorgeld. Het sponsorgeld wordt te allen tijden besteed aan het op www.voorplan.nl gecommuniceerde Plan International programma.

Vervoer

  • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de (start en finish) locatie.
  • Dit geldt ook voor eventuele bezoekers en Deelnemers die voortijdig stoppen.

Verzekering

  • Deelnemers zijn verplicht zelf een aansprakelijkheids- en reisverzekering af te sluiten die adequate dekking biedt. De Deelnemers worden er op gewezen, dat de standaard dekking in de meeste gevallen onvoldoende is en er dus een aanvullende verzekering dient te worden afgesloten.
  • Indien Deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten, komt dit voor hun eigen risico. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid en vrijwaring Organisatie

  • Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname aan Sportevenementen veel risico’s en gevaren met zich kan meebrengen. Dit zijn, maar niet beperkt tot: lichamelijke verwondingen, zoals maar niet beperkt tot letsel aan gezicht, lichaam en ledematen, geestelijk letsel, blijvende handicaps, of het niet (geheel) uit kunnen blijven oefenen van een beroep.
  • Deelnemers zijn zich bewust van de risico’s en gevaren wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere Deelnemers.
  • Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
  • De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.
  • De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
 • Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde Uitvoerende partijen, Samenwerkingspartners en derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;
 • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
 • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het evenement meegebrachte goederen;
 • (Gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van (sport)evenementen;
 • Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers;
 • Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat;
 • Gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van een Deelnemer.

De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie en/of Uitvoerende partijen en Samenwerkingspartners. Onder overmacht wordt mede verstaan:

  • elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert; alsmede
  • voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op de route, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer; alsmede
  • vanwege het feit dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden;
  • dan wel een evenement krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

Diskwalificatie Sportevenementen

  • Een Deelnemer kan worden gediskwalificeerd van deelname aan een Sportevenement indien:
   • De Deelnemer het Inschrijfgeld niet heeft voldaan of het door de Organisatie gestelde minimaal op te halen sponsorbedrag niet heeft bereikt 1 week voordat het evenement plaatsvindt;
   • Deel wordt genomen aan een Sportevenement zonder (een juist) startnummer;
   • Indien de Deelnemer van de route afwijkt;
   • De Deelnemer naar mening van de Organisatie de spelregels overtreedt;
   • De Deelnemer naar mening van de Organisatie medische problemen heeft;
   • De Deelnemer naar mening van de Organisatie ongeoorloofd gedrag vertoond;
   • De Deelnemer naar mening van de Organisatie (verkeers)regels overtreedt;
   • De Deelnemer naar mening van de Organisatie aanwijzingen van de politie,

        Organisatie of de medische staf niet opvolgt.

 • De Deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van de Organisatie, de medische staf of de politie, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het Inschrijfgeld en sponsorgeld.

Privacy

  • Deelnemers gaan akkoord met het verstrekken van hun Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor Plan International.
  • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn/haar beeltenis in drukwerk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden, zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  • Eventuele opnames kan de Organisatie de daaropvolgende jaren gebruiken om www.voorplan.nl en Plan International Nederland te promoten. Mocht een Deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vóór aanvang van het Sportevenement of de actie aan te geven.
  • Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Informatievoorziening

  • Alle Deelnemers worden van informatie voorzien door middel van e-mails en de website van voorplan.nl.
  • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het gebruik van het juiste e- mailadres, lezen van de nieuwsbrieven, etc.).

Huisstijl

Deelnemers mogen de huisstijl (logo, beschikbaar gesteld beeldmateriaal, basistekst, enz.) van Plan International Nederland gebruiken voor promotie en sponsorwerving. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden dan sponsorwerving, noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen. Deelnemers dienen bij twijfel contact op te nemen met de Organisatie via voorplan@planinternational.nl

Rechts- en Forumkeuze

  • Op de verhouding tussen de Deelnemers en de Organisatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Overig

  • Aanvullingen op of afwijkingen van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk vastgelegd.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Akkoord

De Deelnemer erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze volledig te hebben aanvaard. Door het aanvinken van de Algemene Voorwaarden op het online inschrijfformulier gaat de Deelnemer akkoord met de  geldende Algemene Voorwaarden voor voorplan.nl. Per e -mail ontvangt de Deelnemer een bevestiging van zijn of haar inschrijving.

 

Deel 2: Algemene voorwaarden website 

Deze website is eigendom van Plan International. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Voorplan.nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Plan International en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Plan International en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Plan International en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Plan International spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Voorplan.nl, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Plan International tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Mollie. transactiekosten berekend. Plan International en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Voorplan.nl zullen Plan International en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Plan International en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Plan International geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Plan International en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Plan International daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Plan International en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Plan International wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: privacy@planinternational.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Voorplan.nl jonger is dan 16 jaar, zal Plan International Nederland, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Plan International Nederland niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Plan International Nederland en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Plan International en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Delen